कार्यशाला उत्पादन लाइन

२

अमेरिकी मा कैंडी उत्पादन लाइन

अमेरिकी मा रोटी उत्पादन लाइन

(१)
३

चकलेट उत्पादन लाइन मादक्षिण अमेरिकी

थाईल्याण्ड मा केक उत्पादन लाइन

४